Privacy

In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verwerken via onze website www.werkenbijdeBijenkorf.nl (hierna: “Website”), voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag.
Magazijn De Bijenkorf B.V. (hierna: “De Bijenkorf”) vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).
Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren je dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 16 september 2021. Een PDF van het Privacybeleid kunt u hier downloaden en printen.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De Bijenkorf is een toonaangevend warenhuis met winkels verspreid over Nederland en verschillende digitale marketing- en verkoopkanalen.
De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is Magazijn De Bijenkorf B.V., Haaksbergweg 34, 1101 BX Amsterdam (KvK: 33116577). De Bijenkorf is onderdeel van Selfridges Group Limited, een dochteronderneming van het in Canada gevestigde Wittington Investments Ltd.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt de Bijenkorf voor welke doeleinden?

2.1 SOLLICITATIE
Sollicitatieformulier
Indien je solliciteert op een vacature via de Website vragen wij je – afhankelijk van de betreffende vacature – verschillende gegevens te verstrekken die gebruikt worden om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, zoals:
 • Naam, adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Hoogste opleiding;
 • Curriculum vitae;
 • Motivatiebrief;
 • LinkedIn profiel (optioneel);
 • Beschikbaarheid;
Daarnaast verwerken wij de gegevens die je aan ons verstrekt door deze in jouw CV of in jouw motivatie te vermelden. Deze gegevens worden gebruikt om jouw geschiktheid voor de betreffende vacature te beoordelen en om contact met je op te nemen over het verloop van je sollicitatieprocedure. De juridische grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure is een gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf om werving- en selectieactiviteiten te kunnen ontplooien.
Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij jouw gegevens opnemen in ons systeem zodat wij jou kunnen benaderen voor andere beschikbare en passende functies. De juridische grondslag hiervoor is toestemming.
In het geval de Bijenkorf jou een baan aanbiedt, worden jouw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden. In het geval van acceptatie van het aanbod zullen jouw gegevens worden gebruikt om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden. De juridische grondslag voor de verwerking van deze gegevens is uitvoering van de overeenkomst.
Integriteitscontrole
De Bijenkorf is aangesloten bij de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (“FAD”). Deze stichting is de onafhankelijke toezichthouder en beheerder van het Waarschuwingsregister. Met behulp van het Waarschuwingsregister kunnen werkgevers de integriteit van sollicitanten nagaan en voorkomen dat door middel van fraude (opnieuw) schade wordt aangericht.
Als je bij ons solliciteert toetsen wij automatisch of jouw gegevens voorkomen in het Waarschuwingsregister. Indien een medewerker van één van de aangesloten retailorganisaties wordt ontslagen wegens fraude, dan wordt hiervan aangifte gedaan bij de politie. Tevens wordt de medewerker gedurende vier jaar opgenomen in het Waarschuwingsregister. Wanneer de medewerker solliciteert bij een andere aangesloten retailorganisatie, dan wordt getoetst of zijn/haar gegevens voorkomen in het Waarschuwingsregister. De medewerker kan bezwaar aantekenen tegen de beslissing indien hij/zij wordt opgenomen in het Waarschuwingsregister.
In het kader van de bovengenoemde integriteitscontrole verwerken wij de volgende gegevens:
 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
De juridische grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.
FAD is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens welke zijn opgenomen in het Waarschuwingsregister. Voor meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door FAD kun je de Privacyverklaring op hun website raadplegen (https://www.stichtingfad.nl/privacy-avg).
Assessments
Afhankelijk van het functieniveau kan een assessment onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Het assessment bestaat uit een capaciteitentest (Pi-Company Connector Ability) en een persoonlijkheidsvragenlijst (Pi-Company Reflector Big Five). De uitslagen hiervan worden verwerkt om te beoordelen of je aan de functievereisten voldoet. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf.
2.2 VACATURESERVICE
Via de Website kun je een job alert aanmaken om snel passende vacatures te vinden. In dat geval slaan wij je e-mailadres, voornaam en jouw zoekcriteria op en gebruiken wij deze om je relevante vacatures te e-mailen. De juridische grondslag hiervoor is jouw toestemming. Je kunt je altijd weer voor deze vacatureservice uitschrijven via de link onderaan elk ontvangen bericht.
2.3 VACATURE DELEN
Op de Website kun je vacatures delen per e-mail. Maak je daar gebruik van dan verwerken wij jouw naam en e-mailadres en de naam en het e-mailadres van de ontvanger. Deze gegevens gebruiken wij om de ontvanger ervan op de hoogte te stellen van de gedeelde vacature. De juridische grondslag voor de verwerking van deze gegevens is uitvoering van de overeenkomst.
2.4 GEBRUIK VAN DE WEBSITE
Om de Website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit jouw IP-adres (het nummer –minus de laatste 3 cijfers- van jouw computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je op onze Website bezoekt. Ook maken wij gebruik van cookies.
Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en optimaliseren, om de Website te beveiligen, om je te herkennen bij een volgend bezoek en om jouw opgeslagen favoriete vacatures te tonen.
De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies wordt verkregen, is jouw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor jouw privacy). In onze Cookie Policy kun je meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. Je kunt jouw toestemming altijd weer intrekken.

3. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

De Bijenkorf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. De Bijenkorf hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens.
Sollicitatie
Gegevens die je in het kader van de sollicitatieprocedure hebt verstrekt bewaren wij tot vier weken na het sluiten van de vacature. Indien je toestemming hebt gegeven dat wij jouw gegevens mogen bewaren zodat wij jou op hoogte kunnen brengen van toekomstige vacatures, dan zullen wij je gegevens uiterlijk tot één jaar na registratie bewaren. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken.
Vacatureservice
Wanneer jij je hebt aangemeld voor de vacatureservice worden jouw gegevens maximaal twaalf maanden bewaard om jou job alerts te kunnen toesturen, tenzij je eerder aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Afmelden voor de vacatureservice kan via de link onderaan elk ontvangen bericht.
Vacature delen
Gegevens betreffende gedeelde vacatures per e-mail worden niet door ons bewaard.

Wanneer je vragen hebt over het bewaartermijnenbeleid van de Bijenkorf, dan kun je contact opnemen met de Bijenkorf door een e-mail te sturen naar [email protected].

4. Aan wie verstrekt de Bijenkorf jouw gegevens?

De Bijenkorf kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Bijenkorf en de Bijenkorf draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Bijenkorf optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Bijenkorf afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij jouw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van de Bijenkorf.
Voor het overige verstrekt de Bijenkorf alleen gegevens aan derden met jouw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen en/of belangen van derden.

5. Geven we jouw gegevens door aan andere landen?

De Bijenkorf kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.
Om uw privacy te waarborgen, zal de Bijenkorf uw persoonsgegevens slechts doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, zo nodig met aanvullende maatregelen. Deze zijn hier te vinden.

6. Hoe beschermen we jouw gegevens?

De Bijenkorf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens.
Jouw gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot jouw gegevens. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een geheimhoudingsplicht.

7. Wat gebeurt er in het geval van overdracht van onderneming?

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van de Bijenkorf worden overgedragen aan een derde partij of kan de Bijenkorf fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. De Bijenkorf zal jou in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

8. Wat zijn jouw rechten?

Inzage en correctie
Als je wilt weten welke persoonsgegevens de Bijenkorf van jou verwerkt in het kader van de werving- en selectieprocedure en voor welke doeleinden, kun je contact opnemen met de Bijenkorf via [email protected]. Je kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van jouw gegevens. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door jouw ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). De Bijenkorf zal op jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.
Bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen andere verwerkingen die de Bijenkorf baseert op de grondslag gerechtvaardigd belang. Dit zijn meestal verwerkingen die nodig zijn in het kader van een goede en veilige bedrijfsvoering, waarbij de Bijenkorf haar belang heeft afgewogen tegen jouw privacybelang. Indien je vindt dat jouw persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dan het gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf en/of een derde om jouw gegevens te verwerken, kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen naar [email protected].
Verwijdering
Als je wilt dat de Bijenkorf jouw persoonsgegevens en/of jouw account verwijdert, kun je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar [email protected]. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door de Bijenkorf worden bewaard, bijvoorbeeld indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.
Beperking verwerking
Als je gegronde redenen hebt een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die de Bijenkorf verwerkt betwist, of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door de Bijenkorf, kun je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar [email protected].
Gegevensoverdraagbaarheid
Indien de verwerking van persoonsgegevens door de Bijenkorf berust op jouw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die je aan de Bijenkorf hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Je kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar [email protected].
Intrekken toestemming
Wanneer een verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw (uitdrukkelijke) toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Klacht
Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door de Bijenkorf, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Websites van derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. De Bijenkorf heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door de Bijenkorf zijn verkregen. De Bijenkorf accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kun je contact opnemen met ons recruitment team via [email protected].

Of met onze Functionaris Gegevensbescherming via [email protected] of 088 2454503.

Wil je geen vacature missen?

Stel dan een job alert in en ontvang passende vacatures in jouw inbox!